You are here

La nova estraro de TEJO

Dum IJK en Kievo/Kijivo la komitato de TEJO elektis novan estraron:

  • Łukasz Żebrowski, prezidanto
  • Paulína Kožuchová, ĝenerala sekretario
  • Alisa Nikitina, kasisto
  • Sergeo Tyırin, informado
  • Nico Huurman, aktivula trejnado
  • Petra Smidéliusz, landa agado
  • Michael Boris Mandirola, eksteraj rilatoj
  • Tina Tišljar, kongresoj

La nova estraro dankas pro la fido de la komitatanoj, kaj strebos laŭeble plenumi ĉiujn esperojn je ĝi.

Komentoj

En la nomo de EDE-PL mi tutkore gratulas al Łukasz Żebrowski pro la elekto kiel nova prezidanto de TEJO !
Bonvolu akcepti ankaux sincerajn gratulojn por la tuta novelektita estraro de TEJO.
Ni deziras al la tuta nova estraro sukcesan agadon sur la kampo de disvastigado de Esperanto en la spirito de interkomprenigxo inter cxiuj E-organizoj kaj ne-esperantistoj.
Vi - junularo - estas nia estonteco !

Kun plej koraj, samideanaj salutoj
Vicprezidantino de EDE-Pl
Anna Laskowska